"Гражданска отговорност" поскъпва с 10-25% Част от застрахователните компании вече обявиха новите цени по задължителната "Гражданска отговорност", които са по-високи с 10 до 25% в сравнение с преди две седмици. Причината за масовото вдигане на тарифите са промените в изискванията за резервите на застрахователите, влезли в сила преди около седмица. Покачването обаче е по-малко от предварително заявеното, когато стана ясно, че ще има допълнителни резерви. Тогава от компаниите прогнозираха до 30% оскъпяване. Тарифите показват, че има значителни разлики в цените за София, големите градове и останалата част от страната. След промените, приети от Комисията за финансов надзор (КФН), ако една компания продава полицата на по-ниска цена, отколкото е нейната себестойност, вече ще трябва да заделя допълнителен резерв, а в криза почти няма застраховател, който да се съгласи на това, обясниха от бранша. Водачите, които не са били виновни за пътно произшествие, обаче ще могат да разчитат на отстъпки. Това е т.нар. система бонус-малус, при която шофьорите без нарушения плащат по-малко от тези, които са били виновни за пътно произшествие. От КФН поясниха, че по-голяма част от компаниите са изпратили вече тарифите си. За полиците, които ще действат догодина, компаниите ще трябва да съобразяват тарифите си с минимален праг за стойност на риска. Той е определен средно на 172 лв. за автомобил и според него застрахователите ще трябва да заделят резерви по "Гражданска отговорност". Тази сума не е минимална тарифа, над която всички ще продават, уточниха от надзора. Определеният праг е за покритие само на очакваните обезщетения по полицата. Допълнително към цената се добавят административните разходи, тези за реклама и дистрибуция и комисионите за посредниците – те вече могат да са максимум 20% от цената. Ако една компания продава застраховката под прага и надбавките, това означава, че го прави под себестойност и трябва да задели допълнителни резерви, поясниха експертите от КФН. Те ще се определят като разлика между минималния праг за риска с очакваните административни разходи и цената, на която застрахователят продава полицата. За тази година средната цена, на която се продава "Гражданска отговорност", е 180 лв., съобщиха още от надзора. Средната комисиона по полицата е 28% от цената, отделно има административни разходи и такива за реклама, които не се публикуват. Дори и те да заемат само 5% от цената, за покриването на риска, каквато всъщност е функцията на задължителната застраховка, ще остават две трети от крайната продажна цена. При 180 лв. това са 139 лв., което значи, че от следващата година водачите трябва да плащат с поне 15% по-скъпа "Гражданска отговорност", ако разходите се ограничат до 20 на сто от цената. Според Стоян Проданов, изпълнителен директор на "Бул инс", едва ли някой ще продава застраховката под себестойност, защото трябва да заделя пари за резерви, а точно при криза това трудно ще се случи. Голяма част от компаниите вече са направили увеличението, показват данните на застрахователните брокери. Според Николай Здравков, управител на "ING Застрахователен брокер", нарастването е средно с 20-30%. Проверка на "Дневник" сред компаниите показа, че увеличението варира от 10 до 25%, като някои са променили малко тарифите, при други по-голямото поскъпване е само за тежкотоварни автомобили. Така например при "Армеец" има по-значителен ръст при товарните автомобили. От "Евроинс" са повишили цената с 20 -25 на сто, при "Бул инс" - с 10-15%. ДЗИ също имат нови тарифи, но от компанията поясниха, че промяната е различна за различните класове автомобили и не могат да дадат средно число. От "Булстрад" засега нямат промяна, тъй като последната им е била наскоро – през септември. Представители на дружеството обаче поясниха, че в момента работят по новата си тарифа, но до края на месеца промяна няма да имат. Нови тарифи са подготвили и от "Алианц България", но до редакционното приключване на броя те не бяха обявени. Зам.-председателят на КФН Борислав Богоев коментира, че целта на новите разпоредби на надзора не е вдигане на цената, а заделяне на достатъчно резерви, с които да се плащат адекватни обезщетения. Богоев подчерта, че "Гражданска отговорност" има социален характер и затова трябва да се гарантира, че компаниите имат достатъчно средства, за да посрещат бъдещи претенции за Гражданска отговорност. След като от надзора сложиха и горна граница на разходите по задължителната застраховка, очаквано компаниите вече са намалили комисионите към брокерите. Според Николай Здравков те вече са от 5 до 15% от цената при близо 30% досега. Гергана Иванова, управител на "Финсейлс", също каза, че новите комисиони са в тези рамки. Според нея намалението вероятно ще доведе до по-малко сключени полици през посредници и повече през офисите и агенциите на застрахователните компании. Тя обаче е на мнение, че намалението ще повлияе и отрезвяващо на пазара - клиентите вече няма да получават големите отстъпки, на които са свикнали, а посредниците - високите комисиони за застраховката, която така или иначе е задължителна. Дружества 1. капитала: а) за акционерните дружества – записания акционерен капитал, намален с невнесения капитал, с номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции, със загубата от текущата година и непокритите загуби от минали; б) за взаимозастрахователните кооперации – дяловите вноски; 2. средствата на резервите и фондовете, които се създават по чл. 66 от Кодекса за застраховане; 3. неразпределената печалба от минали години, намалена с очакваните плащания по дивиденти и други отчисления. 4. преоценъчните резерви, образувани по реда на Закона за счетоводството; 5. сумите, привлечени от застрахователя чрез дългово- капиталови (хибридни) инструменти, ако отговарят на следните изисквания: • сумите по тях са платени изцяло; • не е налице срок за тяхното изплащане; • изплащането им не е обезпечено под никаква форма от застрахователя; • в случай на ликвидация или на несъстоятелност на застрахователя изплащането им е допустимо, след като се удостоверят изцяло вземанията на всички останали кредитори; • вземанията по тях относно главницата (номинала) не могат да станат изискуеми, без да е налице одобрение от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. 6. сумите, привлечени като подчинен дълг, които трябва да отговарят на следните изисквания: • сумите по дълга са платени изцяло; • изплащането му не е обезпечено под никаква форма от застрахователя; • първоначалният срок по падежа му е не по-малък от 5 години – за подчинен дълг с фиксиран падеж; • става изискуем с 5-годишно предизвестие, освен ако връщането му се извършва с одобрението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор” – за подчинен дълг, чийто падеж не е фиксиран; • предсрочното му изплащане не може да се извърши, ако вследствие на това собствените средства няма да бъдат достатъчни за покриване на границата на платежоспособност; • не е възможна предсрочната изискуемост на дълга; • ако са уговорени лихви или други доходи, изплащането им не може да се извърши преди падежа на дълга; • в случай на ликвидация или на несъстоятелност на застрахователя изплащането им е допустимо, след като се удостоверят изцяло вземанията на всички останали кредитори; При изчисляването на собствените средства на живото- застрахователните дружества освен горните компоненти могат да се включват и допълнителни активи (с одобрението на УЗН): 7. Петдесет на сто от бъдещите печалби на живото застрахователното дружество (по застраховка “Живот” и рента, женитбена и детска застраховка и постоянна здравна застраховка), при условие, че този размер не надвишава 25 % от по-малката от величините собствени средства или граница на платежоспособност. Размерът на бъдещата печалба се изчислява като произведение от: • очакваната годишна печалба, която не може да надвишава средното аритметично от печалбите по застраховане “Живот”, получени през последните 5 години, и • множител, представляващ оставащия среден период до изтичане на срока на сключените застрахователни договори по застраховки “Живот”, който не може да бъде по-голям от 6. Включването в собствените средства на бъдещите печалби по животозастраховането се одобрява от заместник-председателя на КФН, ръководещ УЗН въз основа на писмено заявление, придружено с актюерски доклад, в който мотивирано се излага вероятността за възникване на бъдещи печалби. Общата сума на собствените средства на застрахователя трябва да бъде най-малко равна на границата на платежоспособност, изчислена по реда на Наредбата за собствените средства и границата на платежоспособност